Fıkıh Sayfası

Hicret.Org Fıkıh Sayfası, Nurulizah, Hidayet Güneşi, Fıkıh Kitapları

TAHARET BAHSİ

278 Taharet kelimesi; "tahare" fiilinin masdarıdır. Fiil "Tahure" ve "Tahire" şeklinde de okunursa da "Tahare" şeklinde okunması en fasih olanıdır. Lugatta taharet, "Temizlik" manasınadır. İslâmi ıstılâhta; hadesten ve pisliklerden temizlenmektir.(49) Yani temizlenmek isteyen bir kimsenin gerek hakiki pisliği (Necaseti), gerekse hades denilen manevi pisliği gidermek için meşru (Şer'i şerife uygun) bir sûrette suyu ve toprağı, yahud her ikisini birden kullanmasıdır. Şer'î ıstılâhta "Hikmet"; bir şeyin meşru olmasını gerektiren nesnedir. Taharetin meşhur olan hikmetlerinden bazıları günahlara keffâret olması, şeytanı defetmesi ve dünyada vücûdun uzuvlarını yıkamakta ahirette de tehcille güzelleştirilmesi gibi şeylerdir. Hz. Osman b. Affan (r

YÜZÜK TAKMANIN HÜKMÜ

 1645  Hanefi fûkahası: "Mühür vurmaya ihtiyaçları olduğu için; Ulû'lemr ve kadı yüzük takınır. Başkası için efdal olan yüzük takınmayı (mühür bulundurmayı) terk etmektir. Çünkü ona (mühüre) ihtiyaç yoktur"(57) hükmünde müttefiktir. Buradaki incelik; yüzüğün mühür olarak kullanılmasının, umerâya tahsis edilmesidir. 

Nezredilen oruç, namaz ve benzeri ibadetler

Nezredılen Oruç, Namaz Ve Benzeri İbadetler NEZREDILEN ORUÇ, NAMAZ VE BENZERİ İBADETLER  

Nezredüen Birşey Ne Zaman Yerine Getirilir?  

Birşey nezredildiği zaman yerine getirilmesi gerekir.[1] (An­cak) şu üç şeyin bulunması da şarttır:                                     

 (1) Nezredilen şey (farz veya) vacip cinsinden olmak,[2]

 (2) (abdest gibi fer'î değil, namaz gibi) aslî bir ibâdet olmalı,[3]

 (3) (nezredi­len şey, nezredene zâten) vacip olmuş bulunmamalı.[4]

Allah'a kul olma sanatı

Tasavvuf hayattır
Tasavvuf bir yoldur. Her yol gibi onun da istikameti, kuralları ve şartları vardır. Nedir tasavvuf? "Allah'a kul olma sanatıdır." İslam dinindeki hükmü nedir? "Tasavvuf, adıyla olmasa bile, muhtevâsı ve müesseseleriyle Allah Rasûlü'nün hayatında ve Kur'ân'da var olan bir kurumdur." Kişi tasavvufa girmeden de Kur'ân ve sünnete uygun bir hayat sürebilir. Fakat tarikata girdin mi, şartları bileceksin, bu yol nasıl yürünür, öğreneceksin. Bir şeyhe, bir mürşid-i kamile bağlanmadan tarikat hayatı yaşayamazsın. Orada şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır.

Kendini bilen Rabb'ini bilir

Yüzük takmak

2185 - Soru: Gümüş yüzük takınmakta sınırlayıcı bir hüküm var mıdır?
Cevap: Gümüş yüzük takınmak caizdir. Ancak bir miskali (4.8 gram) aşmaması lâzımdır.
2186 - Soru: Peygamber (sav) gümüş yüzük takınmış mıdır?

Vekilin Tasarrufunun Sınırı

Vekalet, rükün ve şartlan tam olarak tahakkuk edip sabit olduktan sonra, vekil, vekil tutulduğu hususta tasarruf etme hakkına sahip olur. Ancak bu tasarrufun sınırı nereye kadardır? Bunu vekil´e isnad edilen vekalet konusuna göre tesbit etmeye çalışacağız.

teker ölü olarak.bulunan kişiyi öldürmediklerine dair yemin etmeleridir. Yemin´in sekli

ÖIdürmed? ve k?* öldürdüğünü de

yin etmeleridir. Yeminin sekli ÖIdürmed? ve k?* öldürdüğünü de

1. Husumetlerde Vekil Tayin Etmek

Allah'a (cc) İman

1- Soru: İnsanlar, yaptıkları işleri Allah yazgısı ile mi yaparlar, yoksa irade-i cüz'iyeleri ile mi işlerler?
Cevap: Cenab-ı Hak, kulunun yapacağı işi ve onu ne şekilde işleyeceğini biliyor. Bunun için, o işi, kulun yapacağından dolayı takdir buyurmuştur. Kulun, iradesine dayalı işlerde, önce kendi cüz"i iradesi, sonra Allah'ın iradesi sadır olur.
2- Soru: Allah'a, Peygamber'e, (neuzü billah) Sin ve Kaf ile küfreden kişiye selam verilir mi?
Cevap: Selam, Müslümana verilir. Bu alçaklığı yapan kimse Müslüman değildir ki selam verilmeye layık olsun.
3- Soru: Kalbe gelen vesveseleri uzaklaştırmak için Allah'a sığınmak ve Ayete'l-Kürsi'yi okumak fayda verir mi?

BOŞAMA'DA SARİH VE KİNAYELİ SÖZLER

1160 Dürri'l Muhtar'da: "Talak'ın lafızları; sarih ve ona mülhak olan sözlerle kinaye lafızlardır. Talakın mahalli, nikâhlı kadındır. Ehli de, akıl-bâliğ ve uyanık olan kocadır. Rüknü istisnadan hali olan lafz-ı mahsustur"(182) hükmü kayıtlıdır. Hanefi fûkahası: "Talaka ehil olan koca; karısını sarih ve kinayeli sözlerle boşayabilir"(183) hükmünde müttefiktir. Sarih söz; kendisiyle neyin murad edildiği açıkça anlaşılan sözdür.(184) Meselâ; "Ben seni boşadım" veya "Sen şu günden itibaren boşsun; iddetini bekle!..." gibi!.. Sarih sözle yapılan talakta; mükellefin niyeti önemli değildir. Zira niyet etse de, etmese de, talak vaki olur.(185)

İMAM-I AZAM'IN (RH.A) İCTİHAD ESASLARI

Soru: "Kur'an ve Sünnet'i esas aldıklarını söyleyen bazı arkadaşlarımız, İmam-ı Azam ünvanının sadece peygambere verilebileceğini belirtmektedirler. (...) Bu arkadaşlarımız, 'Hanefi mezhebinde Sünnet değil, akıl ön plandadır. İmam Ebu Hanife, hadislere gereken önemi vermemiş, haber-i vahid durumunda olan hadislere muhalefet etmiştir" diyorlar. (...) Bu iddialara nasıl cevap verebiliriz?"

Hadesten Tahâret

Hadesten Tahâret Namazın şartlarından birincisi hadesten tahârettir. Hades iki kısımdır: Küçük hades: Abdesti olmamaktır. Büyük hades: Cünüb olmak, ayrıca kadınların lohusa veya hayızlı (aybaşı hâli) olmasıdır. Kadın olsun erkek olsun; namaz kılacak kimselerin abdestsiz ise abdest alması, cünüp ise gusletmesi yani bütün vücutlarını yıkamaları şarttır. Kadınların da lohusalık ve aybaşı hallerinden sonra da gusletmeleri farzdır.

Gusül Abdesti Nasıl Alınır

Gusül Gusül, cünüplük, hayız ve nifastan çıkmak için ağzın ve burnun içini bütün vücutla birlikte yıkamaktır. Gusül, cinsi münâsebet, ihtilâm sebebiyle, hayız ve nifasın bitmesiyle icap eder. İhtilâm, uyku halinde meninin tenasül uzvundan şehvetle dışarı çıkmasıdır. Guslün Farzları Guslün farzları üçtür: Ağıza su vermek, Burna su vermek, Bütün bedeni yıkamak, Guslün Sünnetleri Niyet etmek Besmele çekmek, Önce avret mahallini yıkamak, Önce başına, sonra sağ, daha sonra sol omuzuna üçer defa su dökmek ve her defasında vücudu ovmak, Avret mahallini örtülü tutmak. Gusül Abdesti Nasıl Alınır Sünnet üzere gusül abdesti şöyle alınır: Gusle niyet edilir. Eller yıkanır. Temiz olsalar dahi ön ve arka avret yerleri yıkanır

Kur'an Ayetleri

51 - Soru: Karısı ölen bir kimsenin baldızıyla evlenebileceğini biliyoruz. Sure-i Nisa'nın 23. ayetinde geçen "İlla ma kad selef" istisnası neyi ifade etmektedir? Ben Arapça bilmediğim için bu illâ kelimesinde bir şart ve şurut olmasına zahip oluyorum. Burasını bizlere açıklamanızı rica ediyorum.
Cevap: Sure-i Nisa'nın 23. ayetinde "iki kız kardeşi birlikte almanız da haram kılındı" buyurduktan sonra, "İllâ mâ kad selef" istisnası "ancak" (cahiliyyet devrinde) geçen geçmiştir" mânâsını taşımaktadır.

Umre

UMRE


Umre'nin Mânâsı


Umre, lügat itibariyle tâat demektir. Şer'an ise, "Beytüllah'il-•âm'ı belli bir takım fiilleri yapmak için ziyaret etmek"tir.Umre'nin Hükmü


Umre, (Hanefî) mezhebinde müekked sünnettir, ki en doğru­da budur. Bazı ulemâ umrenin vâcib olduğunu (kayd ve) teyid nişlerdir.Umre'nin Belli Bir Zamanı Var mıdır?


Umre'nin hac gibi belli bir zamanı yoktur. Senenin her günü nre yapılabilir.

Ancak özellikle şu beş günde: Arafe, bayram ve üç teşrik gün-rini tercih etmelidir. Ayrıca, ramazanda yapılması da mendupır.Umre'nin Rüknü

İtikaf

İtikaf I TİKAF  

 İ'tikâfın Tarifi  

İ'tikâf, içerisinde bilfiil cemaatla beş vakit namaz kıhnan bir amide bu niyetle kalmaktır.[1] içerisinde beş vakit namazın kılın-nadığı bir camide i'tikâfa girmek caiz değildir. Tercih edilen görüş le budur.

Kadınlar i'tikâfa, evlerinin mescidinde, yani evlerinin namaz çin ayırdıkları odasında girerler.

 

İ'tikâf Çeşitleri  

İ'tikâf üç çeşittir:

 (1) Vacip olan adanmış i'tikâf,

 (2) ramazan iyinin son on gününde girilen kifâye ve müekked sünnet olan 'tikâf ile

 (3) bunların haricinde uygulanan müstehap i'tikâftır.

Oruç, sadece nezredümiş i'tikâf için şarttır.

Fitre (sadaka-i fitre)

FİTRE


(SADAKA-İ FITIR)


Yani Ramazanda Verilmesi Gereken Sadaka.Fitrenin VücûbununŞartları


Kendisinde şu üç şart bulunan herkesin fitre vermesi vaciptir

Birincisi, müslüman olmak; ikincisi, hür olmak; üçüncüsü, aslî ihtiyaçlarının haricinde nisab miktarında mala sahip bulun­mak. Nisab miktarındaki bu malın üzerinden bir sene geçmesiyle geçmemesi ve üreyen bir mal olmasıyla olmaması arasında her­hangi bir fark yoktur. Fitre verecek kimsenin, akıllı ve erginlik ça-ğmda bulunması da şart değildir.Fitre Kimin İçin Verilir Kimin İçin Verilmez?


Mükellef kendisi adına, fakir olan küçük çocuğu a metinde olan kölesi adına kendi maundan fitre verir.